Strategjia e mësimdhënies në rol

The teacher-in-role strategy challenges children to use creativity and critical thinking through dramatic play.
****
Strategjia e mësimdhënies në rol sfidon fëmijët të përdorin kreativitetin dhe të menduarit kritik përmes lojës dramatike.