Rrisim vetëvlerësimin

Your child needs to keep themselves clean to remain healthy and to feel good about themselves.
Good personal hygiene will help boost their self-esteem and confidence.

****

Fëmija juaj duhet të mbajë veten të pastër dhe të ndihet mirë.
Higjiena e mirë personale do të ndihmojë në rritjen e vetëvlerësimit dhe konfidencës së tyre.